Privacy Statement

Verwerken van persoonsgegevens

Verwerken is alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, opvragen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verwijderen van gegevens uit onze administratie. Dit is dus een zeer ruim begrip. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect iets over een natuurlijk persoon zeggen. Bijvoorbeeld je naam en adres, maar ook – in combinatie daarmee – je verbruiksgegevens.

Eneco bestaat uit de N.V. Eneco Beheer en de met haar in de (Eneco-)groep verbonden rechtspersonen en vennootschappen (“groepsmaatschappijen”), waaronder Eneco eMobility. Waar wij in dit privacystatement spreken over Eneco, bedoelen wij Eneco in Nederland.

Eneco eMobility verwerkt persoonsgegevens bij de uitvoering van hun dienstverlening.

Wij verwerken gegevens van personen met wie wij een klantrelatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • (voormalige) klanten
 • personen die interesse tonen in onze producten en diensten, of
 • personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een klantrelatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.
 • sollicitanten

 

Als een bedrijf of organisatie een klantrelatie met Eneco eMobility heeft en contactgegevens van zijn medewerkers aan ons doorgeeft, is dat bedrijf of die organisatie verplicht om deze personen hierover te informeren. In dit privacystatement kunnen deze personen zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken van derden met wie wij geen klantrelatie hebben of hebben gehad, bijvoorbeeld als je een huis huurt inclusief energie. Of om jouw en onze belangen te beschermen, bijvoorbeeld in het kader van fraudebestrijding en het inventariseren van stakeholders bij infrastructurele projecten.

Eneco eMobility beschikt over persoonsgegevens als je deze zelf aan ons hebt verstrekt of gebruik maakt van onze diensten en/of producten. Eneco eMobility kan ook over deze gegevens beschikken door openbare bronnen te raadplegen en/of door het verrijken van gegevens via derden.

Eneco eMobility hanteert de volgende bewaartermijnen. Heb je contact met ons maar besluit je geen klant te worden dan bewaren we je persoonsgegevens maximaal drie maanden. Word je wel klant dan bewaren we de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst zolang als je klant bent en voor een periode van maximaal twee jaar (consumenten) of vijf jaar (zakelijke klanten) na einde klantrelatie. In die periode gebruiken we je persoonsgegevens voor de afhandeling van de overeenkomst en om je incidenteel te benaderen met de vraag om weer klant te worden. Daarnaast gebruiken we je gegevens in die periode voor interne analyses, prognoses en procesverbeteringen en voor wettelijk verplichte rapportages (bijvoorbeeld aan een toezichthouder). De persoonsgegevens die nodig zijn voor een (dreigende) (buiten)gerechtelijke procedure kunnen we langer dan twee jaar bewaren. Namelijk zolang als nodig is voor de procedure en maximaal twintig jaar. Persoonsgegevens die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht van de belastingdienst bewaren we tot zeven jaar na einde klantrelatie.

Uitvoering overeenkomst tussen jou en Eneco eMobility
a. Om een klantrelatie met je aan te gaan en tot stand te kunnen brengen

Als je klant bij ons wilt worden of wanneer je een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig. Zo mogen wij bij alle nieuwe klanten een kredietwaardigheidsonderzoek doen om te beoordelen of wij je als klant kunnen accepteren, of dat wij je eerst om een waarborgsom vragen voordat wij je aanmelding verder kunnen verwerken. Hiervoor kunnen wij ook gegevens over je gebruiken die wij van anderen ontvangen. Bijvoorbeeld van het bedrijf dat het kredietwaardigheidsonderzoek voor ons verricht.

b. Om de overeenkomst uit te kunnen voeren

Als je klant bij ons bent, willen wij je goed van dienst zijn. Voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met jou of een derde (bijvoorbeeld met je verhuurder als je een huis huurt inclusief energie) hebben gesloten en om onze diensten aan je te kunnen leveren, verwerken wij je persoonsgegevens. Wij kunnen je geen diensten leveren zonder je gegevens hiervoor te gebruiken. Wij gebruiken je naam en (e-mail)adresgegevens bijvoorbeeld voor onze administratie en om contact met je te onderhouden. Wij gebruiken je persoonsgegevens ook voor het beantwoorden van je vragen en de afhandeling van klachten en geschillen, ook na afloop van de overeenkomst. Wij leggen gesprekken vast, bijvoorbeeld telefoongesprekken en chatsessies die je met ons voert. Dat geldt ook voor de vragen die je ons per e-mail, post, app, chat of telefonisch stelt. Dit doen wij onder meer voor trainingsdoeleinden (gerechtvaardigd belang) en om op een later moment onze afspraken met jou te kunnen nagaan en in het kader van (juridische) bewijsvoering. Maar we hebben je gegevens bijvoorbeeld ook nodig om onze dienstverlening technisch mogelijk te maken.

We verwerken je persoonsgegevens onder meer om je (jaar)nota(‘s) te kunnen sturen en deze te kunnen incasseren en om bij te houden wat je hebt verbruikt in de afgelopen periode. Ook stellen we een nieuw termijnbedrag vast. Als je bij het aangaan van je overeenkomst een incassomachtiging hebt gegeven, incasseren we maandelijks de verschuldigde (termijn)bedragen van je rekening.

Als je bijvoorbeeld je (jaar)nota(‘s) niet (op tijd) betaalt, ook niet nadat we je daarvoor een herinnering hebben gestuurd, kunnen we onze vordering op jou ter incasso overdragen aan een derde partij. Deze partij ontvangt van ons dan je gegevens die nodig zijn om de vordering te kunnen incasseren, zoals je naam, adresgegevens en de factuur waar het om gaat.

Eneco eMobility biedt een deel van haar dienstverlening aan via apps. De persoonsgegevens die Eneco eMobility verwerkt kunnen ook worden verwerkt via de Eneco eMobility Apps. Meer informatie hierover vind je in de App.

c. Om overeenkomsten met leveranciers en zakelijke klanten aan te gaan en uit te voeren

Als je voor je werk contact hebt met Eneco eMobility kunnen wij je persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of je je bedrijf mag vertegenwoordigen. Of om contact te kunnen onderhouden met het bedrijf waarvoor je werkt.

Wettelijke verplichting
d. Om wettelijke verplichtingen na te komen

In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht (service)berichten te sturen. Hierbij kun je denken aan de situatie dat de (energie)leveringstarieven wijzigen. Wij informeren je dan persoonlijk over deze wijziging.

Eneco eMobility kan ook wettelijk verplicht zijn om medewerking te verlenen aan een verzoek om persoonsgegevens van klanten te verstrekken aan bevoegde overheidsinstanties, zoals een toezichthouder (bijvoorbeeld de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”)), de Gemeente, de Belastingdienst of aan de politie. De verdere verwerking van die gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van die overheidsinstanties. Wij werken hier alleen aan mee als we hebben vastgesteld dat dit verzoek aan de wettelijke vereisten voldoet.

Omdat wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, verwerken wij jouw gegevens ook in het kader van accountantscontroles. 

Daarnaast verwerken wij je persoonsgegevens voor het innen van vorderingen ten behoeve van derden. Zoals bijvoorbeeld bij het verrekenen van je laadsessies.

Toestemming
e. Eneco eMobility kan jou ook om toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken.

Bijvoorbeeld om je te informeren over voor jou (nieuwe) relevante producten en diensten van andere groepsmaatschappijen van Eneco en/of activiteiten en acties die Eneco eMobility in samenwerking met door haar zorgvuldig geselecteerde partners organiseert.

Als je zelf toestemming hebt gegeven voor het gebruik van jouw gegevens, kun je die op elk gewenst moment weer intrekken. Dit kan via door contact op te nemen met onze Klantenservice. Het intrekken van je toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Gerechtvaardigd belang
f. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten

Om je goed van dienst te zijn en te blijven, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Dat doen wij onder meer voor kwaliteitsdoeleinden. Bijvoorbeeld als je een vraag stelt over een product.

g. Voor onze bedrijfsvoering

Ten behoeve van managementinformatie en ter bepaling van onze algemene strategie en beleid.

h. Voor promotie- en marketingdoeleinden

Je persoonsgegevens worden door Eneco eMobility ook gebruikt voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over voor jou (nieuwe) relevante producten en diensten en/of activiteiten Eneco eMobility maakt hierbij gebruik van profilering.

Profilering is geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van jou worden geëvalueerd. Eneco eMobility past dit toe om bijvoorbeeld persoonlijke voorkeuren, interesses en bezoekersgedrag te analyseren of te voorspellen. Hiervoor kunnen wij ook gegevens over je gebruiken die wij van anderen kopen. Wij kunnen daarmee de inhoud van onze informatie en aanbiedingen beter op jouw interesses afstemmen. Bij Eneco eMobility vindt geen geautomatiseerde besluitvorming op basis van profilering plaats als daaraan rechtsgevolgen voor jou zijn verbonden of het besluit jou in aanmerkelijke mate treft.

We informeren je in het kader van promotie- en/of marketingdoeleinden via e- mail, app, telefonisch of per post. Als je op deze informatie geen prijs stelt, kun je je hiervoor afmelden via de afmeldmogelijkheid die in deze berichten wordt geboden. Je kunt dit ook melden door een e-mail te sturen aan elektrischladen@eneco.com.

Als je geen klant meer bent, kunnen we je nog benaderen met een aanbod om weer klant te worden, tenzij je je hiervoor hebt afgemeld. Eneco eMobility hanteert hiervoor een termijn tot maximaal twee jaar na het beëindigen van de klantrelatie.

Als je onze website bezoekt, dan kunnen wij je gebruik van onze website koppelen aan de informatie die bij ons over je bekend is om onze dienstverlening aan jou te verbeteren en om voor jou relevante advertenties te tonen. Ook kunnen wij de gegevens gebruiken voor het uitvoeren van analyses om voor jou meer gerichte informatie op de sites te zetten. Hiermee kan Eneco eMobility haar dienstverlening verder verbeteren en aanpassen aan de wensen van klanten. Daarnaast combineren wij je online surf-, zoek-, en klantgedrag om jou online en/of offline relevante aanbiedingen en aanbevelingen te doen, afgestemd op jouw voorkeuren of interesses en om onze campagnes te optimaliseren. Dit doen wij op basis van cookie-technieken en met cookies vergelijkbare technieken. Dit leggen wij je uit in ons cookie statement.

i. Voor statistische en wetenschappelijke doeleinden

We kunnen de gegevens die wij van je hebben vastgelegd ook gebruiken om analyses uit te voeren en onderzoek te doen, ook als we deze gegevens niet meer nodig hebben voor andere doeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Links naar andere sites

Op de websites van Eneco eMobility zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Eneco eMobility draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met jouw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door jou bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of je je kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over gezondheid, gegevens over religieuze of levensbeschouwende overtuigingen, etnische gegevens of gegevens betreffende ras, politieke opvattingen, het lidmaatschap van een vakbond, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, genetische gegevens en gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Eneco eMobility verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens, tenzij dat door de wet is toegestaan. Vraag je ons om bijzondere persoonsgegevens over je vast te leggen of maak je deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Strafrechtelijke persoonsgegevens

Een andere categorie gegevens betreft de strafrechtelijke gegevens. Het gaat daarbij om de verwerking van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen. Ook gaat het om persoonsgegevens betreffende een door de rechter opgelegd verbod naar aanleiding van onrechtmatig of hinderlijk gedrag. Deze gegevens kan Eneco eMobility ook verwerken als de wet dat toelaat of in het kader van onderzoek naar strafbare feiten of bij hinderlijk en/of (eerder vertoond) agressief gedrag.

Eneco eMobility kan je persoonsgegevens verstrekken aan dienstverleners, die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten en die daarbij in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Eneco eMobility kan bijvoorbeeld dienstverleners inschakelen voor IT-ondersteuning of bij de afhandeling of levering van onze diensten. Eneco eMobility verstrekt aan dienstverleners uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. Eneco eMobility verplicht de dienstverleners met wie Eneco eMobility persoonsgegevens deelt deze uitsluitend te gebruiken in het kader van de betreffende dienstverlening aan Eneco eMobility of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De dienstverleners mogen ook uitsluitend op instructie van Eneco eMobility handelen. Eneco eMobility verplicht deze dienstverleners de gegevens afdoende technisch en organisatorisch te beveiligen en geheim te houden.

Hoewel het uitgangspunt van Eneco eMobility is om bij voorkeur dienstverleners in te schakelen in landen binnen de EER waar een passend beschermingsniveau geldt, kunnen de dienstverleners die Eneco eMobility inschakelt over de hele wereld gevestigd zijn. Dit kan daarom doorgifte meebrengen aan derden in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens kennen als Nederland.

Eneco eMobility doet dit echter alleen indien door deze derden een passend beschermings- en beveiligingsniveau kan worden geboden. Bijvoorbeeld omdat deze landen door de Europese Commissie zijn aangewezen als landen met een vergelijkbaar beschermingsniveau, het gaat om doorgifte op basis van het EU-VS Privacyshield of door gebruik te maken van de EU model clauses. Dat zijn door de Europese Commissie opgestelde standaardcontracten voor de doorgifte van persoonsgegevens aan een land dat niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als binnen de EER.

Je persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar dergelijke gegevens zich vanwege het verwerkingsproces bevinden. Daarnaast kan Eneco eMobility (wettelijk) verplicht worden om je persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstanties, toezichthouders, politie of bijvoorbeeld aan professionele raadgevers (zoals een bewindvoerder of advocaat).

Je persoonsgegevens worden zonder jouw toestemming niet verkocht aan derde partijen die deze vervolgens voor eigen doeleinden verder verwerken.

Cookies

De website van Eneco eMobility maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als je onze website bezoekt. Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • Voor onderzoek, om de websites te optimaliseren en gebruikersvriendelijker te maken.
 • Om je zo goed mogelijk te informeren over onze producten en diensten. Zo krijg je informatie te zien die voor jou het meest relevant is en/of is afgestemd op jouw voorkeuren of interesses.
 • Het onthouden van je voorkeuren op de website.

 

Sommige cookies zijn noodzakelijk. Deze cookies hebben geen of geringe gevolgen voor je privacy. We plaatsen deze cookies bij je bezoek aan onze websites altijd om de website goed te laten werken, zodat je ingelogd kunt blijven bijvoorbeeld. Door deze cookies kun je gebruik maken van functionaliteiten op de websites, bijvoorbeeld voor het gebruik van het vragenformulier, online klant worden, verhuizen en om inloggegevens van MijnLaden te onthouden. Ook plaatsen we altijd een cookie om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren of om bij te houden of een advertentie heeft geleid tot een aankoop.

Onze website maakt van meer cookies gebruik die niet noodzakelijk zijn, maar wel nuttig. Zodat je feedback kunt geven of berichten kunt delen op social media. Ook kunnen wij je zo relevantere advertenties tonen op websites van derden. Deze cookies verzamelen mogelijk gegevens buiten onze website. Deze cookies plaatsen we echter alleen op onze website nadat je ons daarvoor je toestemming hebt gegeven. Je toestemming kun je op ieder gewenst moment weer intrekken. Dit doe je via de instellingen van je browser.

Ontvang je liever helemaal geen cookies? Dan kun je deze uitzetten in de instellingen van je browser. Let op: dit betekent dat niet alle functionaliteiten van de website werken op je computer, tablet of mobiele telefoon.

Verander hieronder uw Cookie instellingen

Functionele cookies plaatsen we altijd en zijn nodig om de website goed te laten werken. Deze cookies hebben weinig impact op je privacy en worden anoniem ingezet. Zo kunnen wij onze online dienstverlening uitvoeren.

Met analytische cookies kunnen we het websitebezoek meten: bijvoorbeeld hoe vaak onze site wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. Zo weten welke delen van de site populair zijn en hoe we onze website kunnen verbeteren. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden na verzameling anoniem gemaakt. Met Google Analytics kunnen we de data beter begrijpen. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website.

Wij gebruiken online advertenties om onze diensten onder de aandacht te brengen. Dit doen we het liefst zo gericht mogelijk, om kosten laag te houden en je geen onnodige advertenties te tonen. Hiervoor gebruiken wij: Google Adwords, Google Dynamic Remarketing, Facebook Custom Audiences (wij delen ons klantenbestand niet met Facebook) Microsoft Bing Ads en DoubleClick (van Google).

Met deze cookies kunnen wij:

 • Bijhouden welke advertenties je al hebt gezien. Hiermee voorkomen we dat je te vaak dezelfde advertenties te zien krijgt.
 • Bijhouden hoeveel bezoekers op onze advertenties klikken.
 • Bijhouden hoeveel bezoekers een dienst van ons afnemen nadat ze hebben geklikt op een advertentie. Zo kunnen we analyseren hoe effectief onze advertenties zijn.
 • Bijhouden of je al bepaalde diensten van ons hebt afgenomen. Je ziet dan geen onnodige advertenties.

Ook als je cookies niet accepteert kun je nog advertenties van ons online tegenkomen. Niet al onze advertenties gebruiken namelijk cookies. Met cookies kunnen we je wel advertenties tonen die voor jou relevant zijn.

Regels & Rechten

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Eneco eMobility van je heeft. Deze rechten worden hieronder uitgelegd. Rechten zijn niet absoluut, er zijn altijd uitzonderingen mogelijk waardoor we geen gehoor aan je verzoek kunnen geven. Als dat zo is dan leggen we dat aan je uit.

Als je Eneco eMobility een verzoek stuurt over één van deze rechten, zal Eneco eMobility hier binnen vier weken op reageren. Je kunt je verzoek doen per e-mail naar elektrischladen@eneco.com. In het verzoek moet je zoveel mogelijk specificeren op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft. Ook moet je je verzoek voorzien van je naam, adres en telefoonnummer. Het doen van een verzoek is kosteloos, tenzij je ongegronde of buitensporige verzoeken doet.

Voordat we aan je verzoek kunnen voldoen, zijn we wettelijk verplicht je te identificeren. Er zijn verschillende mogelijkheden om een kopie van je identiteitsbewijs te maken zonder dat je pasfoto en het burgerservicenummer (BSN) worden mee gekopieerd. Zie hiervoor bijvoorbeeld de KopieID app van de Rijksoverheid.

Recht op inzage van je persoonsgegevens
Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je bij het onderdeel van Eneco eMobility waar je diensten en/of producten afneemt, kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je worden verwerkt en voor welke doelen die gegevens worden gebruikt.

Recht op rectificatie van je persoonsgegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen als deze gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Recht op gegevenswissing (“vergetelheid”)
Je kunt ook een verzoek doen aan Eneco eMobility om je gegevens te verwijderen. Eneco eMobility hoeft hier niet altijd aan te voldoen. Als je je toestemming intrekt hoeft Eneco eMobility je gegevens niet te verwijderen als er een andere rechtsgrond is voor de verwerking. Bijvoorbeeld omdat Eneco eMobility wettelijk verplicht is je gegevens te bewaren of omdat de gegevens nodig zijn om diensten aan je te kunnen leveren.

Recht van bezwaar tegen het gebruik van je persoonsgegevens
Je kan bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens voor direct marketing of vanwege je specifieke situatie. Dit is alleen van toepassing voor verwerkingen onder de grondslag gerechtvaardigd belang.

Recht op beperking van het gebruik van je persoonsgegevens
Als je denkt dat de verwerking van je gegevens door Eneco eMobility onrechtmatig is of als Eneco eMobility je gegevens niet langer nodig heeft, maar je wilt zelf dat deze gegevens niet worden gewist, dan kun je een verzoek tot beperking van de verwerking doen. Je gegevens blijven dan opgeslagen maar worden in principe verder niet gebruikt. Het verzoek tot beperking kan ook worden gedaan als je nog wacht op een controle van je gegevens of op een antwoord op je verzet tegen het gebruik.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (ook wel het recht op dataportabiliteit genoemd)
Je kunt Eneco eMobility een verzoek doen om de gegevens die Eneco eMobility van jou heeft ook zelf (elektronisch) te verkrijgen of Eneco eMobility als verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt alleen voor persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of op basis van een overeenkomst.

Daarnaast gaat het alleen om persoonsgegevens welke zijn verstrekt door, en gerelateerd aan, jou. Hieronder wordt verstaan zowel persoonsgegevens die actief en bewust door jou zijn verstrekt (zoals je e-mailadres bij het aangaan van je overeenkomst met Eneco eMobility), als persoonsgegevens die zijn verstrekt door middel van het gebruik van een apparaat of dienst (bijvoorbeeld door een app verzamelde gegevens). Afgeleide gegevens (bijvoorbeeld een interesseprofiel opgebouwd door bezoekersgedrag te registreren) vallen uitdrukkelijk niet onder gerelateerde gegevens.

 

De Gedragscode Slimme Meters voor Leveranciers en de Gedragscode Verwerking voor Overige Diensten Aanbieders zijn goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Eneco eMobility kunnen je persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Je persoonsgegevens kunnen ook tussen de onderdelen van Eneco Group worden uitgewisseld. Maar alleen als hiervoor een grondslag is en wanneer dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Eneco eMobility neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Zo kan Eneco eMobility bijvoorbeeld gebruik maken van encrypties, toegangscodes en pseudonimisering van persoonsgegevens. Daarbij maakt Eneco eMobility een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

Eneco eMobility vindt het heel belangrijk dat de gegevens veilig zijn. Mocht het zo zijn dat gegevens bijvoorbeeld zijn kwijtgeraakt of toegankelijk zijn waar dit niet zou moeten, wil je ons dan zo snel mogelijk informeren? Zodat wij hierover waar nodig contact kunnen opnemen met de betrokkenen en de toezichthouder hierover kunnen informeren? Dit doe je via meldpuntdatalekken@eneco.com. Vermeld in je e-mail je naam, eventueel de organisatie waarvoor je werkt, je telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek.

Eneco eMobility houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering van het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het datalek hebt geconstateerd. Meer informatie.

Informatie

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Eneco eMobility kun je een e-mail sturen aan elektrischladen@eneco.com, o.v.v. ‘privacy’ en het betreffende bedrijfsonderdeel waar je diensten en/of producten afneemt.

Daarnaast kun je met vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Eneco eMobility terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming (“FG”) die Eneco eMobility heeft aangesteld om toe te zien op de naleving van de AVG. Je kunt je in dat geval rechtstreeks richten tot onze FG, bereikbaar via meldpuntprivacy@eneco.com. Ook kun je je rechtstreeks wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen optreden in de wet of in onze diensten en producten, kunnen die gevolgen hebben voor de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken. In dat geval wordt het privacy statement aangepast en informeren wij je daarover. De meest actuele versie van ons privacy statement kun je steeds terugvinden op eneco-emobility.com.

Versie: September 2019

Regels & Rechten

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Eneco eMobility van je heeft. Deze rechten worden hieronder uitgelegd. Rechten zijn niet absoluut, er zijn altijd uitzonderingen mogelijk waardoor we geen gehoor aan je verzoek kunnen geven. Als dat zo is dan leggen we dat aan je uit.

Als je Eneco eMobility een verzoek stuurt over één van deze rechten, zal Eneco eMobility hier binnen vier weken op reageren. Je kunt je verzoek doen per e-mail naar elektrischladen@eneco.com. In het verzoek moet je zoveel mogelijk specificeren op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft. Ook moet je je verzoek voorzien van je naam, adres en telefoonnummer. Het doen van een verzoek is kosteloos, tenzij je ongegronde of buitensporige verzoeken doet.

Voordat we aan je verzoek kunnen voldoen, zijn we wettelijk verplicht je te identificeren. Er zijn verschillende mogelijkheden om een kopie van je identiteitsbewijs te maken zonder dat je pasfoto en het burgerservicenummer (BSN) worden mee gekopieerd. Zie hiervoor bijvoorbeeld de KopieID app van de Rijksoverheid.

Recht op inzage van je persoonsgegevens
Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je bij het onderdeel van Eneco eMobility waar je diensten en/of producten afneemt, kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je worden verwerkt en voor welke doelen die gegevens worden gebruikt.

Recht op rectificatie van je persoonsgegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen als deze gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Recht op gegevenswissing (“vergetelheid”)
Je kunt ook een verzoek doen aan Eneco eMobility om je gegevens te verwijderen. Eneco eMobility hoeft hier niet altijd aan te voldoen. Als je je toestemming intrekt hoeft Eneco eMobility je gegevens niet te verwijderen als er een andere rechtsgrond is voor de verwerking. Bijvoorbeeld omdat Eneco eMobility wettelijk verplicht is je gegevens te bewaren of omdat de gegevens nodig zijn om diensten aan je te kunnen leveren.

Recht van bezwaar tegen het gebruik van je persoonsgegevens
Je kan bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens voor direct marketing of vanwege je specifieke situatie. Dit is alleen van toepassing voor verwerkingen onder de grondslag gerechtvaardigd belang.

Recht op beperking van het gebruik van je persoonsgegevens
Als je denkt dat de verwerking van je gegevens door Eneco eMobility onrechtmatig is of als Eneco eMobility je gegevens niet langer nodig heeft, maar je wilt zelf dat deze gegevens niet worden gewist, dan kun je een verzoek tot beperking van de verwerking doen. Je gegevens blijven dan opgeslagen maar worden in principe verder niet gebruikt. Het verzoek tot beperking kan ook worden gedaan als je nog wacht op een controle van je gegevens of op een antwoord op je verzet tegen het gebruik.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (ook wel het recht op dataportabiliteit genoemd)
Je kunt Eneco eMobility een verzoek doen om de gegevens die Eneco eMobility van jou heeft ook zelf (elektronisch) te verkrijgen of Eneco eMobility als verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt alleen voor persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of op basis van een overeenkomst.

Daarnaast gaat het alleen om persoonsgegevens welke zijn verstrekt door, en gerelateerd aan, jou. Hieronder wordt verstaan zowel persoonsgegevens die actief en bewust door jou zijn verstrekt (zoals je e-mailadres bij het aangaan van je overeenkomst met Eneco eMobility), als persoonsgegevens die zijn verstrekt door middel van het gebruik van een apparaat of dienst (bijvoorbeeld door een app verzamelde gegevens). Afgeleide gegevens (bijvoorbeeld een interesseprofiel opgebouwd door bezoekersgedrag te registreren) vallen uitdrukkelijk niet onder gerelateerde gegevens.

 

De Gedragscode Slimme Meters voor Leveranciers en de Gedragscode Verwerking voor Overige Diensten Aanbieders zijn goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.